วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม มัทธิว 6:14-15 “ยกโทษ”

เพราะว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์
พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์@จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วย
แต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์
พระบิดาของท่าน@จะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกัน

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงให้ “เหตุผล” ที่เราควรจะ “ยกโทษให้คนอื่น” อย่างน้อย 2 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณในการที่จะ “ยกโทษ” ให้กับคนที่กระทำผิดหรือกระทำไม่ดีต่อคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศาวดาร 7-9   ยอห์น 6:22-40

Speak Your Mind

*