วันพุธที่ 20 พฤษภาคม เอเฟซัส 4:26-27 “โกรธได้”

จะโกรธก็โกรธได้ @แต่อย่าทำบาป
@อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่ และ@อย่าให้โอกาสแก่มาร

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ “ไม่ได้สอน” หรือ “ห้ามไม่ให้เราโกรธ” แต่สอนให้เราระมัดระวังเกี่ยวกับ “การโกรธ” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @ประกอบ)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ใปใช้กับคนที่คุณโกรธอยู่อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศาวดาร 10-12             ยอห์น 6:41-71

Speak Your Mind

*