วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม มัทธิว 28:19-20 “เป็นสาวก”

เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา
ให้รับบัพติศมา*ในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้
นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”

Q1 การเป็น “สาวก” เกี่ยวข้องกับ “การรับบัพติสมา”* และ “การถือรักษาคำสอน” ของพระเยซูคริสต์อย่างไร? (ดู หมายเหตุ*ประกอบ)
Q2 ถ้าคุณเป็นคริสเตียน และยังไม่รับบัพติสมา ถึงเวลาที่คุณจะแสดงออกถึงความเชื่อของคุณด้วยการตัดสินใจรับบัพติสมาหรือยัง? แต่ถ้าคุณรับบัพติสมาแล้ว ใช้เวลานี้ทบทวนความเชื่อของคุณ และการถือรักษาคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่มีอยู่ในชีวิตของคุณ ขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า
หมายเหตุ: การรับบัพติสมา* เป็นพิธีหนึ่งที่แสดงออกถึง การมีประสบการณ์ร่วมกับพระเยซูคริสต์ในการตาย การถูกฝัง และการเป็นขึ้นมาจากความตาย เหมือนใน ฟีลิปปี 3:10-11 ที่บอกว่า 10 ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์ และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดช เนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์นั้น และร่วมทุกข์กับพระองค์ คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ 11 ถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศาวดาร 16-18             ยอห์น 7:25-53

Speak Your Mind

*