วันพุธที่ 3 มิถุนายน มัทธิว 11:28 “เหน็ดเหนื่อย และ หนัก”

บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก
จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข

Q1 ทบทวนชีวิตของคุณว่า มีการงานที่ “เหน็ดเหนื่อย” และ “ภาระที่หนัก” ในด้านใดบ้าง? (การเรียน การทำงาน การเงิน ชีวิตครอบครัว ชีวิตสมรส การรับใช้ ฯลฯ)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานมอบสิ่งที่ “เหน็ดเหนื่อย” และ “ภาระที่หนัก” ไว้กับพระเจ้า ด้วยความมั่นใจในพันธสัญญาของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 พงศาวดาร 19-20             ยอห์น 13:1-38

Speak Your Mind

*