วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน มัทธิว 5:3 “บกพร่อง”

“บุคคลผู้ใด รู้สึกบกพร่อง*ฝ่ายวิญญาณ
ผู้นั้นเป็นสุข เพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา”

Q1 ลองทบทวนดูว่า ในชีวิตของคุณยังมีชีวิตด้านใดบ้างที่ยัง “บกพร่อง”* และต้องการการช่วยเหลือ การเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า? (ดู หมายเหตุ ประกอบ)
Q2 คุณจะเริ่มต้นแก้ไขส่วนที่ยังบกพร่องในชีวิตของคุณอย่างไร? และจะเริ่มต้นลงมือทำเมื่อไร?
หมายเหตุ: “บกพร่อง”* ไม่ได้หมายถึง “ความผิดพลาด” หรือ “ชีวิตที่กระทำความผิดบาป” แต่หมายถึง “การขาดแคลน” คล้ายๆ กับคนยากจนที่ขาดแคลน ไม่มีอาหารจะรับประทาน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 3-4  กิจการ 7:44-60

Speak Your Mind

*