วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน มัทธิว 15:8 “ให้เกียรติพระเจ้า”

ประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปาก ใจของเขาห่างไกลจากเรา

Q1 “ให้เกียรติแต่ปาก แต่ใจนั้นห่างไกล” มีความหมายใกล้เคียงกับสุภาษิตที่ว่า “ปากว่าตาขยิบ”* อย่างไร?
Q2 คุณจะ “ให้เกียรติพระเจ้า” ทั้งคำพูด ทั้งการกระทำ และท่าทีในใจได้อย่างไร? (ดู โคโลสี 3:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: “ปากว่าตาขยิบ”* หมายถึง การพูดอย่างหนึ่งแต่กระทำอีกอย่างหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่พูด เช่น ดูเจ้าหน้าที่คนนั้นสิปากก็ว่าตนเองเป็นคนซื่อสัตย์ทำงานตามหน้าที่ แต่พอมีคนเสนอให้สินบนเขาก็รับอย่างหน้าตาเฉยปากว่าตาขยิบชัดๆ
โคโลสี 3:17 และเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตาม จงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้า และขอบพระคุณพระบิดาเจ้า โดยพระองค์นั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 5-7  กิจการ 8:1-25

Speak Your Mind

*