วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน เยเรมีย์ 6:16 “ทางดี”

พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า “จงยืนที่ถนนและมองให้ดี และถามหาทางโบราณนั้น
ว่าทางดีอยู่ที่ไหน @แล้วจงเดินในทางนั้น และให้จิตใจของท่านได้ความสงบ
แต่เขาทั้งหลายกล่าวว่า ‘เราจะไม่เดินในนั้น’”

Q1 “ความรู้” ที่ว่า ทางไหนเป็น “ทางที่ดี” สำหรับการดำเนินชีวิตเป็น “สิ่งที่ดี” แต่ “สิ่งที่จำเป็น” มากกว่านั้นคือสิ่งใด? (สังเกตคำหลัง@)
Q2 พระเจ้ากำลังเตือนสติคุณผ่านคำพูดที่ว่า “เราจะไม่เดินในนั้น (ทางดี)” อย่างไร? (ดู สุภาษิต 14:12 ประกอบ)
หมายเหตุ: สุภาษิต 14:12 มีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูก แต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 8-10              กิจการ 8:26-40

Speak Your Mind

*