วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน สุภาษิต 18:13 “ผู้ฟังที่ดี

ถ้าคนหนึ่งคนใดตอบก่อนที่เขาได้ยิน ก็เป็นความโง่และความอับอายของเขา

Q1 ผู้เขียนสุภาษิตได้บอกถึง “ผลลัพธ์” 2 ประการ ที่จะเกิดขึ้นสำหรับ “คนที่ไม่ฟังให้ดี” ก่อนจะตอบ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะพัฒนาการเป็น “ผู้ฟังที่ดี” ให้มีมากขึ้นได้อย่างไร? (ดูยากอบ 1:19 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยากอบ 1:19 ดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงทราบข้อนี้ จงให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 11-13            กิจการ 9:1-22

Speak Your Mind

*