วันอังคารที่ 30 มิถุนายน สดุดี 62:5-6 “ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว”

จิตใจของข้าพเจ้า@สงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียว
เพราะ@ความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์
พระองค์เท่านั้น@ทรงเป็นศิลาและ@เป็นความรอดของข้าพเจ้า
@เป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว

Q1 ทำไมผู้เขียนสดุดีบทนี้จึงสามารถพูดว่า “ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว” แม้ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะช่วยคุณให้พูดว่า “ฉันจะไม่หวั่นไหว” ถึงแม้ว่าในการดำเนินชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยการแข่งขัน และความกดดันอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 17-19            กิจการ 10:1-23

Speak Your Mind

*