วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม มีคาห์ 6:8 “พระเจ้าต้องการ….”

มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี
และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้
@กระทำความยุติธรรมและ@รักสัจกรุณา
และ@ดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า

Q1 มีคาห์ได้บอกถึง “พระประสงค์ของพระเจ้า” ที่มีต่อประชากรของพระองค์เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างน้อย 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 “มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี” อะไรคือ “สิ่งดี” ที่พระเจ้าทรงปรารถนาอยากให้คุณลงมือกระทำ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 54-56            โรม 3

Speak Your Mind

*