วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม สดุดี 11:4 “การทดสอบ”

พระเจ้าทรงสถิตในพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์ พระที่นั่งของพระเจ้า
อยู่บนฟ้าสวรรค์ พระเนตรของพระองค์มองและทดสอบ*ลูกหลานของมนุษย์

Q1 การที่คุณรู้ว่า “พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่” และ “ทรงมองคุณจากฟ้าสวรรค์เสมอ” สิ่งนี้จะช่วยให้คุณผ่าน “การทดสอบ” ที่มีเข้ามาในชีวิตอย่างไร? (ดู หมายเหตุประกอบ)
Q2 พระเจ้าทรง “ทดสอบ” คุณในเรื่องใดบ้าง? และพระองค์ทรง “มีพระประสงค์” ในการทดสอบคุณในเรื่องราวเหล่านั้นอย่างไร?
หมายเหตุ: การทดสอบ* มาจากพระเจ้า มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คนที่ถูกทดสอบ รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของตน เพื่อจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น และเกิดผลดีในชีวิต
การล่อลวง มาจากมารซาตาน มีเป้าหมายเพื่อจะทำลาย เป็นการล่อลวงให้คนที่ถูกทดลองกระทำในสิ่งที่ผิด

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 57-59            โรม 4

Speak Your Mind

*