วันอังคารที่ 4 สิงหาคม มัทธิว 5:48 “คนดีรอบคอบ”

เหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ
@เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ

Q1 ทำไมคริสเตียนจึงควรเป็น “ผู้ที่ดีรอบคอบ”? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณคิดว่า คุณจะเป็น “คนดีรอบคอบ”* เหมือนกับพระเจ้าพระบิดาในแง่มุมใดบ้าง? (ดู หมายเหตุ ประกอบ)
หมายเหตุ: คนดีรอบคอบ* ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่า ไม่เคยกระทำผิดพลาดเลย แต่หมายความว่า การตระหนักรู้ว่า อะไรถูกอะไรผิด อะไรดีอะไรไม่ดี และตัดสินใจเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ดี และถ้าทำสิ่งใดผิดหรือไม่ดี ก็กลับใจ เลิกกระทำสิ่งเหล่านั้น หันกลับมาทำในสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ดี

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 66-67            โรม 7

Speak Your Mind

*