หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกรกฏาคม 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 63 พรรษา วันที่ 4 กรกฎาคม ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
2.เป้าหมายคริสตจักรปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น3.การกลับมามนัสการพระเจ้าที่คริสตจักรแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เริ่มวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม (แยกไทย-จีน) อธิษฐานเผื่อการเตรียมการของคริสตจักร การปรับตัวของสมาชิกในเรื่องเวลา และการปฎิบัติตัวตามมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
4.สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก ขอบคุณพระเจ้าที่สถานการณ์ในประเทศไทยดีขึ้น แต่ในอีกหลายๆ ประเทศยังคงมีความรุนแรง และเผื่อคนไทยที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ ขอพระเจ้าทรงเมตตาและช่วยเหลือให้เราทุกคนดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญา และสามารถเป็นพยานเรื่องข่าวประเสริฐ และความรักของพระเจ้า ให้กับทุกคน
5.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณธีระ คุณทวี คุณวิเชียร (สามีคุณสุวรรณา) คุณพ่อ-คุณแม่ของคุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี คุณน้ำทิพย์ และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*