สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2020

สูจิบัติ 5 กรกฏาคม 2020

國語部程序表 二〇二〇年七月五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  5 กรกฏาคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่นใคร่ครวญพระวจนะ“สดุดี 59:16”
นมัสการด้วยเพลงสั้น :โปรดเปิดดวงตา พระผู้เลิศ พระองค์ทรงสมควร
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “ฮาบากุก 3:1-15”   อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ถวายทรัพย์และอธิษฐานเผื่อทรัพย์ อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ถวายเพลง“ดอกไม้ทุ่งนา”
เทศนา “พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพึ่งพาได้แน่นอน” “ฮาบากุก 3:16-19” อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “สง่างามเมื่อเราเดินตามพระผู้ไถ่”
พิธีมหาสนิท อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*