สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 2020

สูจิบัตร 12 กรกฎาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年七月十二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคมใคร่ครวญพระวจนะ“1 ยอห์น 2:17”
นมัสการด้วยเพลงสั้นอธิษฐานก่อน ราชาแห่งดวงใจ สิ่งเดียว
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “โคโลสี 2:16-3:4” คุณสิชาญ
ถวายทรัพย์และอธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณสิชาญ
ถวายเพลง“เพราะพระองค์ทรงอยู่”
เทศนา : “จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบน”  “โคโลสี 2:16-3:4” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “พักพิงในพระเจ้า”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*