สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2020

สูจิบัตร 19 กรกฎาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年七月十九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคมใคร่ครวญพระวจนะ“มัทธิว 5:3”
นมัสการด้วยเพลงสั้นรักวิเศษ จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “โรม 8:1-13”  คุณชาญกิจ
ถวายทรัพย์และอธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณชาญกิจ
ถวายเพลง“พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา :  “ชีวิตที่เติบโตขึ้นด้วยพระวิญญาณ” “โรม 7:14-8:13” อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “เปลี่ยน”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*