สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฏาคม 2020

สูจิบัตร 26 กรกฎาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年七月廿六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคมใคร่ครวญพระวจนะ“สุภาษิต 3:5-6”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ฉันได้วางใจในพระเจ้า คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “โรม 8:28-39”  คุณวิทย์
ถวายทรัพย์และอธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณวิทย์
ถวายเพลง“ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่”
เทศนา “ชีวิตในชัยชนะ” “โรม 8:28-39” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “มีสหายเลิศคือพระเยซู”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*