ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020

ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม

Speak Your Mind

*