สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020

สูจิบัตร 2 สิงหาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年八月二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
พิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย
ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  ทีมปฏิคมใคร่ครวญพระวจนะ“สดุดี 108:1-4”
นมัสการด้วยเพลงสั้น พระองค์ทรงสมควร พระเจ้าทรงเลี้ยงดู
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “สดุดี 1:1-3” คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ
ถวายทรัพย์และอธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ
ถวายเพลง“ขอเปิดดวงตาให้ข้าแลเห็น”
เทศนา : “ปลูกไว้ริมธารน้ำ” “สดุดี 1:1-3” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “อยู่เพื่อพระเยซู”
พิธีมหาสนิท อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*