สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020

สูจิบัติ 16 สิงหาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年八月十六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคมคร่ครวญพระวจนะ“ปฐมกาล 12:1”
นมัสการด้วยเพลงสั้นอธิษฐานก่อน โลกนี้พระเจ้าประทาน
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “โรม 9:1-13”  คุณชาญกิจ
ถวายทรัพย์และอธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณชาญกิจ
ถวายเพลง“ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู”
เทศนา :  “พระเจ้าเลือกชนชาติอิสราเอล I”   “โรม 9:1-13”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “ฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซู”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*