สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020

สูจิบัติ 23 สิงหาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年八月廿三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคมใคร่ครวญพระวจนะ“ยอห์น 17:3”
นมัสการด้วยเพลงสั้น :พระเจ้าเที่ยงแท้ พระเจ้าดีต่อฉัน ราชาแห่งดวงใจ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “ดาเนียล 2:24-49” คุณวิทย์
ถวายทรัพย์และอธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณวิทย์
ถวายเพลง“พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก”
เทศนา : “ชีวิตแห่งการรับใช้ของดาเนียล IV” “ดาเนียล 2:24-49” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “พระเยซูเป็นคำตอบ”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*