สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020

สูจิบัตร 30 สิงหาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年八月卅日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
30 สิงหาคม ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา :  คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคมใคร่ครวญพระวจนะ : “ฮีบรู 12:28-29”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ฤดูกาลใหม่ จากวันนั้น บัญญัติรัก
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “ยอห์น 15:1-16” คุณสิชาญ
ถวายทรัพย์และอธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสิชาญ
ถวายเพลง: “พระคริสต์นำหน้า”
เทศนา :  “ผู้รับใช้บางเวลา” ยอห์น 15:1-16 คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ชั่วชีวิต”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*