หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น2.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการกลับมามนัสการพระเจ้าที่คริสตจักรแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2020 (แยกไทย-จีน) อธิษฐานเผื่อการปรับตัวของสมาชิกในเรื่องของเวลา และการจัดเตรียมของทางคริสตจักร การปฎิบัติตัวตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
3.สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก ขอบคุณพระเจ้าที่สถานการณ์ในประเทศไทยดีขึ้น แต่ในอีกหลายๆ ประเทศยังมีความรุนแรงอยู่ และเผื่อประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ ขอพระเจ้าทรงเมตตาและช่วยเหลือให้เราทุกคนสามารถผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
4.การทำงานของมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน คณะกรรมการมิชชั่น คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินคริสตจักร ในการทำงานตามแผนงานต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
5.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณธีระ คุณทวี คุณวิเชียร (สามีคุณสุวรรณา) คุณพ่อ-คุณแม่ของคุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี คุณน้ำทิพย์ คุณจูจิ่นหรง (พักฟื้นหลังคลอดลูก) และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*