หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกันยายน 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….
1.เป้าหมายของปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการกลับมามนัสการพระเจ้าที่คริสตจักรแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา (แยกไทย-จีน) อธิษฐานเผื่อการปรับตัวของสมาชิกในเรื่องของเวลา และการจัดเตรียมของทางคริสตจักร และมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเราจะกลับมาสู่การนมัสการรวมไทย-จีนได้ในเดือนตุลาคม3.สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก อธิษฐานเผื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ ขอพระเจ้าทรงเมตตาและช่วยเหลือให้เราทุกคนสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้
4.การทำงานของคณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน คณะกรรมการมิชชั่น คณะกรรมการดำเนินงานการเงินฯ ในการทำงานตามแผนงานต่างๆ และการเตรียมแผนงานปี 2021 รวมถึงการสรรหามัคนายก
5.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณธีระ คุณทวี คุณวิเชียร (สามีคุณสุวรรณา) คุณพ่อ-คุณแม่ของคุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี คุณน้ำทิพย์ คุณจูจิ่นหรง (พักฟื้นหลังคลอดลูก) และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*