สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020

สูจิบัตร 6 กันยายน 2020

國語部程序表二〇二〇年九月六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม
ใคร่ครวญพระวจนะ :  “สดุดี 103:1-5”  นมัสการด้วยเพลงสั้น : จิตใจข้าถวายสาธุการพระเจ้า ขอบคุณพระเยซู เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “มัทธิว 13:1-9”  คุณสิริ
ถวายทรัพย์และอธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณสิริ
ถวายเพลง“ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ”
เทศนา  “ดินที่ดี” “มัทธิว 13:1-9” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “แล้วแต่พระองค์เจ้า”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*