วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 1 เปโตร 3:8-9 “เรียกให้ท่านกระทำ”

ในที่สุดนี้ ท่านทั้งหลาย@จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน @เห็นอกเห็นใจกัน
@รักกันฉันพี่น้อง @มีจิตใจอ่อนโยนและอ่อนน้อม
@อย่าทำการร้ายตอบแทนการร้าย @อย่าด่าตอบการด่า แต่ตรงกันข้าม@จงอวยพรแก่เขา
ด้วยว่าพระองค์ได้ทรงเรียกให้ท่านกระทำเช่นนั้น เพื่อท่านจะได้รับพระพร

Q1 เปโตรได้บอกถึง “พระประสงค์ของพระเจ้า” อย่างน้อย 7 ประการที่ “ทรงเรียกให้เรากระทำ” คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะได้รับ “พระพรของพระเจ้า” ผ่านการกระทำทั้ง 7 ประการที่พระเจ้าทรงเรียกให้คุณทำอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 16-18       2 โครินธ์ 6

Speak Your Mind

*