วันจันทร์ที่ 14 กันยายน โรม 8:38-39 “มั่นใจในความรักของพระเจ้า”

เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า @แม้ความตาย @หรือชีวิต @หรือบรรดาทูตสวรรค์
@หรือเทพเจ้า @หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ @หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า
@หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย @หรือซึ่งสูง @หรือซึ่งลึก
@หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า
ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้

Q1 เปาโลได้พูดถึงสิ่งใดบ้างที่คนเรา “คิดว่า” สามารถทำให้เราทั้งหลาย “ถูกตัดขาด” จากความรักของพระเจ้าได้
Q2 คุณกำลังสังสัยใน “ความรักของพระเจ้า” เพราะความผิดบาปที่มี เพราะปัญหาที่มากมาย เพราะความไม่สมบูรณ์ หรือจะด้วยสิ่งใดก็ตาม คำพูดที่ว่า “ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า” และ “จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” ช่วยให้คุณ “มั่นใจในความรักของพระเจ้า” ที่มีต่อชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 19-21       2 โครินธ์ 7

Speak Your Mind

*