วันอังคารที่ 15 กันยายน กาลาเทีย 5:22-23 “ผลของพระวิญญาณ”

ฝ่ายผลของพระวิญญาณ*นั้น คือ@ความรัก @ความปลาบปลื้มใจ @สันติสุข
@ความอดกลั้นใจ @ความปรานี @ความดี @ความสัตย์ซื่อ
@ความสุภาพอ่อนน้อม @การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย

Q1 ในผลของพระวิญาณทั้ง 9 อย่าง คุณคิดว่า มีผลพระวิญญาณใดบ้างที่ปรากฏ “อย่างเด่นชัด” ในชีวิตของคุณ ลองเขียนออกมาสัก 3 อย่างคืออะไรบ้าง?
Q2 มีผลของพระวิญญาณใดบ้างที่ “ไม่ค่อยปรากฏ” ในชีวิตของคุณ ลองเขียนออกมาสัก 3 อย่าง
อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ อีกครั้ง อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับ ผลของพระวิญญาณที่ปรากฏอย่างเด่นชัดในตัวคุณ และอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติมผลของพระวิญญาณที่ไม่ค่อยปรากฏในชีวิตของคุณให้ปรากฎมากขึ้น
หมายเหตุ: “ผลของพระวิญญาณ”* ตามความหมายเดิม เป็นเอกพจน์ คล้ายกับส้มที่เป็นผลเดียว แต่ภายในประกอบด้วยกลีบเล็กๆ ภายใน ซึ่งหมายความว่า ผลของพระวิญญาณทั้ง 9 อย่างนี้มีอยู่ในชีวิตของผู้ที่เชื่อทุกคน เพราะทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิต

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 22-24       2 โครินธ์ 8

Speak Your Mind

*