วันพุธที่ 16 กันยายน มัทธิว 6:26 “นกในอากาศ”

จงดูนกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้ส่ำสมไว้ในยุ้งฉาง
แต่พระบิดาของท่านทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้
ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือ

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คุณเห็นถึง “ความห่วงใย” ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์อย่างไร?
Q2 ถ้าเวลานี้คุณมีเรื่องที่กังวลใจอยู่ หาเวลาที่จะออกไปเดินดูนกในอากาศ และคิดถึงพระคัมภีร์ข้อนี้ อธิษฐานมอบสิ่งที่คุณกังวลไว้กับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 25-26       2 โครินธ์ 9

Speak Your Mind

*