วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน โรม 12:1 “ถวายตัว”

พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้@โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า
ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์
@เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และ@เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า
@ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย

Q1 เปาโลให้ “เหตุผล” อย่างน้อย 4 ประการ ใน “การถวายตัวแด่พระเจ้า” คืออะไรบ้าง?
Q2 “คำวิงวอน” และ “เหตุผล” ทั้ง 4 ประการ ของเปาโลจะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 27-29       2 โครินธ์ 10

Speak Your Mind

*