สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020

สูจิบัตร 13 กันยายน 2020

國語部程序表二〇二〇年九月十三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคมใคร่ครวญพระวจนะ“1 พงศาวดาร 29:11”
นมัสการด้วยเพลงสั้น :ข้าผจญทุกสิ่ง ข้าจะรักและบูชา จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “โรม 9:14-26” คุณสุเมธ
ถวายทรัพย์และอธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณสุเมธ
ถวายเพลง“พระเจ้าดีต่อฉัน”
เทศนา :  “พระเจ้าเลือกชนชาติอิสราเอล II” “โรม 9:14-26” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “พระเจ้ายิ่งใหญ่”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*