วันอังคารที่ 20 ตุลาคม ฟีลิปปี 4:6-7 “ทูลทุกอย่าง”

อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย  แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า
ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ
แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ
จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์

Q1 “การอธิษฐาน” “การวิงวอน” และ “การขอบพระคุณ” เกี่ยวข้องกับ “ความทุกข์ร้อนในใจ” และ “สันติสุขของพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 “จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า” จะเป็นจริงในชีวิตแห่งการอธิษฐานของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 59-61        2 เธสะโลนิกา 3

Speak Your Mind

*