วันพุธที่ 21 ตุลาคม 1 เปโตร 4:8 “ความรักลบล้างความผิดมากมายได้

สำคัญยิ่งกว่าอะไรหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มาก
เพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้

Q1 คุณคิดว่า “ความรักลบล้างความผิดมากมายได้” ได้อย่างไร?  (ดู โรม 5:8-9 ประกอบ)
Q2 มีใครไหมที่คุณไม่สามารถที่จะรัก หรือยากที่จะให้อภัยต่อสิ่งที่เขาได้กระทำกับคุณ พระคัมภีร์ข้อนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?
หมายเหตุ: โรม 5:8-9 8 แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา 9 เพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 62-64        1 ทิโมธี 1

Speak Your Mind

*