วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 1 โครินธ์ 6:19-20 “ร่างกาย”

ท่านไม่รู้หรือว่า@ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน
ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า
@ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง
@พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง
เหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด

Q1 เปาโลได้บอก “เหตุผล” อย่างน้อย 3 ประการ ที่ผู้ที่เชื่อควรจะ “ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” ด้วยร่างกายของเขา คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะ “ถวายเกียรติแด่พระเจ้า” ด้วยร่างกาย (การดำเนินชีวิต) ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 65-66        1 ทิโมธี 2

Speak Your Mind

*