วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2 โครินธ์ 9:7 “ถวายทรัพย์”

ทุกคนจงให้@ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ @มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดาย
@มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่@ให้ด้วยใจยินดี

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ได้ให้ “คำแนะนำ” เกี่ยวกับ “ท่าทีในการถวายทรัพย์” อย่างน้อย 4   ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “คำแนะนำ” เกี่ยวกับการถวายทรัพย์ไปใช้ใน การถวายสิบลด / การถวายเพื่องานของพระเจ้าอื่นๆ อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 1-2            1 ทิโมธี 3

Speak Your Mind

*