วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม สดุดี 91:1-2 “ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ”

ผู้ที่อาศัยอยู่ ณ ที่กำบังของ@องค์ผู้สูงสุด
ผู้อยู่ในร่มเงาของ@ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ จะทูลพระเจ้าว่า
@ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และ@ป้อมปราการของข้าพระองค์
พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ”

Q1 เพราะเหตุใดผู้เขียนสดุดีบทนี้จึงสามารถพูดสรุปได้ว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ”? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คำพูดที่ว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ” จะเป็นจริงในทุกๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 3-5            1 ทิโมธี 4

Speak Your Mind

*