หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์
(ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.ขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรสามารถเปิดให้ทำกิจกรรมในอาคารได้แล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม อธิษฐานเผื่อแผนกรวีฯ และกลุ่มเซล ในการจัดเวลา และห้องให้เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม3.สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก อธิษฐานเผื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ รวมถึงการเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติ (บางกลุ่ม) เข้าประเทศได้ ขอพระเจ้าทรงเมตตาและช่วยเหลือให้เราทุกคนสามารถผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
4.สถานการณ์ทางการเมืองที่มีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการชุมนุมใหญ่ในกลางเดือนตุลาคม อธิษฐานเผื่อที่ผู้ชุมนุม และรัฐบาลที่จะหาทางออกได้อย่างเหมาะสม และไม่เกิดความรุนแรง
5.การประชุมของคณะกรรมการกลางวันนี้ ในการพิจารณาเรื่องแผนงาน และงบประมาณปี 2021 ของแผนกต่างๆ
6.การเลือกตั้งกรรมการ ส.ค.บ. ชุดใหม่ในวันที่ 13 ต.ค. ที่สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์พัทยา ซึ่งคุณเทียนชัย ได้ลงสมัครด้วย อธิษฐานเผื่อขั้นตอนต่างๆ ในการลงคะแนน ตัวแทนแต่ละคริสตจักรในการเดินทางไปร่วม
7.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณธีระ คุณทวี คุณวิเชียร (สามีคุณสุวรรณา) คุณพ่อ-คุณแม่ของคุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี คุณแม่ของคุณนงค์ลักษณ์ และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*