หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์การชุมนุมประท้วงของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและบางกลุ่มที่เห็นด้วย ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม และมีการขยายวงไปทั่วประเทศ รวมทั้งมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยออกมาต่อต้าน อธิษฐานเผื่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง กลุ่มที่ต่อต้านการประท้วง และรัฐบาล ที่จะหาทางออกได้อย่างเหมาะสม และไม่เกิดความรุนแรง3.การรับรองงบประมาณคริสตจักร ปี 2021 ของที่ประชุมสมาชิกในวันนี้ และอธิษฐานเผื่อ ที่หัวหน้าแต่ละแผนกร่วมกับพี่น้องจะผลักดันให้พันธกิจต่างๆ ที่วางแผนไว้เป็นไปตามเป้าหมาย
4.การประชุมของอนุกรรมการสรรหามัคนายกในวันนี้ เพื่อปรึกษาหารือ และทาบทามผู้ที่จะเข้าร่วมรับใช้ในบทบาทมัคนายก
5.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณสุรีรัตน์ คุณธีระ คุณทวี คุณวิเชียร (สามีคุณสุวรรณา) คุณพ่อ-คุณแม่ของคุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี คุณแม่ของคุณนงค์ลักษณ์ และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*