วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 1 เธสะโลนิกา 5:11 “หนุนใจกันและกัน”

เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้น
ตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้น

Q1 “การหนุนใจกันและกัน” จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างไร? (ดู ปัญญาจารย์ 4:9-10 ประกอบ)
Q2 ใครคือ “คนที่ต้องการคำหนุนใจ” จากคุณ คุณจะหาเวลาที่จะไปหนุนใจคนนั้นเมื่อไหร่? (ด้วยการโทรศัพท์ / ไปหา / ส่งข้อความ ฯลฯ)
หมายเหตุ: ปัญญาจารย์ 4:9-10  9 สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดี 10 ด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลง อีกคนหนึ่งจะได้พะยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลง และไม่มีผู้อื่นพะยุงยกเขาให้ลุกขึ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี             เอเสเคียล 14-15   ยากอบ 2

Speak Your Mind

*