วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน โรม 2:21 “ดีแต่ปาก”

ฉะนั้นท่านซึ่งเป็นผู้สอนคนอื่นจะไม่สอนตัวเองหรือ
เมื่อท่านเทศนาว่าไม่ควรลักทรัพย์ ตัวท่านเองลักหรือเปล่า

Q1 คำสอนในพระคัมภีร์ตอนนี้ สอดคล้องกับคำพูดที่ ว่า “ดีแต่ปาก”* อย่างไร? (ดู หมายเหตุ ประกอบ)
Q2 คุณจะมีชีวิตที่ “สอดคล้อง” กับสิ่งที่คุณพูด/ คุณสอน ได้อย่าง่ไร? (ดู ทิตัส 2:7-8 ประกอบ)
หมายเหตุ: ดีแต่ปาก* หมายถึง ดีแต่พูด แต่ทำไม่ได้ หรือ ผู้ที่พูดว่า ทำสิ่งนั้นๆ ได้โดยง่าย ดูง่ายไปเสียหมด แต่พอเวลาทำจริงกลับทำไม่ได้อย่างที่พูดไว้
ทิตัส 2:7-8  7 ท่านจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกสิ่ง และในการสอนจงสุจริตและมีใจสูง 8 และใช้คำพูดอันมีหลัก ซึ่งไม่มีผู้ใดจะตำหนิได้ เพื่อฝ่ายปฏิปักษ์จะได้อาย ไม่มีสิ่งใดจะติเราได้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 16-17    ยากอบ 3

Speak Your Mind

*