วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน สดุดี 37:23-24 “ยอม & พึงพอใจ”

ถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใด และคนนั้นพอใจในมรรคาของพระองค์
แม้เขาล้ม เขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาว เพราะว่าพระหัตถ์พระเจ้าพยุงเขาไว้

Q1 คนที่ “ยอม” และ “พึงพอใจ” ให้พระเจ้า “ทรงนำชีวิตของเขา” แม้ในเวลาที่ยากลำบาก “ผลลัพธ์” ที่อาจเกิดขึ้นคือสิ่งใด?  (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า”)
Q2 คุณจะ “ยอม” และ “พึงพอใจ” ในการทรงนำของพระเจ้าในทุกๆ เรื่องของชีวิตได้อย่างไร? (ดู สดุดี 23:4 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 23:4 แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 18-19    ยากอบ 4

Speak Your Mind

*