วันพุธที่ 20 มกราคม สดุดี 147:4-5 “องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

พระองค์ทรงนับจำนวนดาว พระองค์ทรงตั้งชื่อมันทุกดวง
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราใหญ่ยิ่งและทรงฤทธานุภาพอุดม
ความเข้าใจของพระองค์นั้นวัดไม่ได้

Q1 คำว่า “ทรงนับจำนวนดาว” และ “ทรงตั้งชื่อมันทุกดวง” ช่วยให้เราเห็นถึง “ความใหญ่ยิ่ง” “ฤทธานุภาพอันอุดม” และ “ความเข้าใจ” (สติปัญญา) ของพระเจ้าอย่างไร?
Q2 คุณสามารถพูดเหมือนกับผู้ที่เขียนสดุดีตอนนี้ที่พูดว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา(ของฉัน) ใหญ่ยิ่ง” ได้หรือไม่? เพราะเหตุใด?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 49-50     มัทธิว 13:31-58

Speak Your Mind

*