วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม มาระโก 10:16 “เด็กเล็กๆ”

แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเล็กๆ เหล่านั้น
วางพระหัตถ์บนเขา แล้วทรงอวยพรให้

Q1 คำว่า “อุ้ม” “วางพระหัตถ์” และ “อวยพร” (อธิษฐานเผื่อ) แสดงให้เห็นว่า พระเยซูทรงให้ความสำคัญต่อ “เด็กเล็กๆ” ทั้งในด้านร่างกาย และจิตวิญญาณอย่างไร?
Q2 ใครคือ “เด็กเล็กๆ” ที่คุณจะต้องให้ความดูแลทั้งในด้านร่างกาย และจิตวิญญาณ?  คุณจะนำแบบอย่างของพระเยซูไปใช้กับ “เด็กเล็กๆ” เหล่านั้นอย่างไร? (ดู หมายเหตุ ประกอบ)
หมายเหตุ: เด็กเล็กๆ ในคำถามประยุกต์ใช้ สามารถหมายถึง ลูกหลานของคุณ/ผู้เชื่อใหม่/คนที่กำลังมีปัญหา/คนที่เจ็บป่วย/คนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ฯลฯ)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อพยพ 1-3             มัทธิว 14:1-21

Speak Your Mind

*