วันศุกร์ที่ 22 มกราคม กิจการ 20:24 “เคล็ดลับ”

@แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่า และประเสริฐสำหรับ
ตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้า
@ขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน
และ@ทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า
คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ @ซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น

Q1 ในพระคัมภีร์ข้อนี้มี “เคล็ดลับ” อย่างน้อย 4 ประการ ที่ทำให้เปาโลสัตย์ซื่อในการ “เป็นพยานถึงข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์” จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต เคล็ดลับเหล่านั้น คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “เคล็ดลับ” ของเปาโลมาพัฒนาชีวิตของคุณใน “การเป็นพยานเรื่องพระเยซูคริสต์” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อพยพ 4-6             มัทธิว 14:22-36

Speak Your Mind

*