หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์โควิด-19 ของโลกที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ล้านคน และเสียชีวิตมากกว่า 2 ล้านคน อธิษฐานเผื่อที่การใช้วัคซีนจะช่วยป้องกันการติดเชื้อ และลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้ รวมถึงการพัฒนาวัคซีนในระยะต่อๆ ไป3.สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการดูแลจัดการ เพื่อควบคุมการระบาด การจัดหาและกระจายวัคซีนสำหรับประชาชนได้อย่างทั่วถึง และอธิษฐานเผื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อโควิด-19
4.อธิษฐานเผื่อคณะมัคนายก (คุณสิริ คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณสุขุม คุณอภิทาน) ขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาในการรับใช้
5.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการกลับมานมัสการที่อาคารคริสตจักร อธิษฐานเผื่อการสามัคคีธธรม การนมัสการ การเรียนการสอนในชั้นรวีฯ ต่างๆ การถ่ายทอดทาง YouTube รวมถึงแผนกต่างๆ ที่จะสามารถดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ในการหนุนใจ เสริมสร้างซึ่งกันและกัน และการประกาศข่าวประเสริฐ
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณวิเชียร (สามีคุณสุวรรณา) คุณแม่ของคุณนงค์ลักษณ์ คุณพ่อ คุณแม่ และคุณอาของคุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*