วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม มาระโก 1:17-18 “ออกไปจับปลา”

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลา”
เขาก็ละแหตามพระองค์ไปทันที

Q1 คำ “จง” และ “จะตั้งท่าน” เกี่ยวข้องกับคำว่า “ตามเรามาเถิด” (การเป็นสาวก) และ “เป็นผู้หาคนดังหาปลา” (การประกาศข่าวประเสริฐ) อย่างไร?
Q2 ใครคือ “ปลา” ที่พระเจ้าทรงบอกให้คุณ “ออกไปจับ” (ประกาศข่าวประเสริฐ)?  เขียนชื่อออกมาสัก 2 คน อธิษฐานเผื่อ และหาเวลาที่จะประกาศกับคนเหล่านี้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 34-36   มาระโก 9:30-50

Speak Your Mind

*