วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 1 โครินธ์ 9:27 “คนที่ใช้การได้”

แต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ
เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว
ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้

Q1 คำว่า “ทุบตีร่างกาย” “ประกาศข่าวประเสริฐ” และ “เป็นคนที่ใช้การไม่ได้” เกี่ยวข้องกับ “การเป็นคริสเตียน” และ “การประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์” อย่างไร?
Q2 คำพูดที่ว่า “เป็นคนที่ใช้การไม่ได้” จะอยู่ห่างไกลจากชีวิตของคุณได้อย่างไร? (ดู 1 ทิโมธี 4:7-8 ประกอบ)
หมายเหตุ :  1 ทิโมธี 4:7-8 7 อย่าใส่ใจกับเทพนิยายอันหาสาระมิได้ จงฝึกตนในทางธรรม 8 เพราะถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง เพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เฉลยธรรมบัญญัติ 3-4          มาระโก 10:32-52

Speak Your Mind

*