หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมีนาคม 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ขอบคุณพระเจ้าที่จำนวนผู้ติดเชื้อลดน้อยลง อธิษฐานเผื่อการจัดหาและกระจายวัคซีนสำหรับประชาชนได้อย่างทั่วถึง และอธิษฐานเผื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อโควิด-193.สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ที่มีการประท้วง และมีการปะทะกันของทั้งสองฝ่าย ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้มีการจัดการที่ดี และมีทางออกที่เหมาะสม อย่าให้มีความรุนแรงจนมีผู้ต้องเสียชีวิต
4.สถานการณ์การประท้วงในประเทศพม่า ที่เกิดการปะทะกัน และมีการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้น ขอพระเจ้าทรงเมตตาประทานทางออกที่เหมาะสม
5.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการกลับมานมัสการที่อาคารคริสตจักร อธิษฐานเผื่อการสามัคคีธธรม การนมัสการ การเรียนการสอนในชั้นรวีฯ ต่างๆ การถ่ายทอดทาง YouTube รวมถึงแผนกต่างๆ ที่จะสามารถดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ในการหนุนใจ เสริมสร้างซึ่งกันและกัน และการประกาศข่าวประเสริฐ
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณวิเชียร (สามีคุณสุวรรณา) คุณแม่ของคุณนงลักษณ์ คุณแม่ของคุณพิชิต คุณพ่อ คุณแม่ และคุณอาของคุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี คุณวรทัย และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*