วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน วันอีสเตอร์ มัทธิว 28:6 “เป็นขึ้นมา”

พระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ไม่ @ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้นั้น
มาดูที่ซึ่งพระองค์ได้บรรทมอยู่นั้น

Q1 ทำไมสาวกจึงไม่พบร่างของพระเยซูคริสต์ในอุโมงค์? (สังเกตุคำหลัง @ และดู หมายเหตุ ประกอบ)
Q2 “การเป็นขึ้นมาจากความตาย” ของพระเยซูคริสต์ ทำให้คุณ “เป็นขึ้นมาจากชีวิตเก่า” และ “มีชีวิตใหม่” กับพระเจ้าอย่างไร? (อ่าน ยอห์น 10:10ข ประกอบ)
หมายเหตุ: วันอีสเตอร์ คือวันระลึกถึงวันเป็นขึ้นมาจากความตาย ขององค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์
ยอห์น 10:10ข. เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          นางรูธ 1-4             ลูกา 8:1-25

Speak Your Mind

*