วันจันทร์ที่ 5 เมษายน ฮีบรู 13:8 “การทรงพระชนม์อยู่”

พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้
และเวลาวันนี้ และต่อๆ ไปเป็นนิจกาล

Q1 คำว่า “ทรงเหมือนเดิม” “วานนี้” “วันนี้” และ “เป็นนิจกาล” สะท้อนให้เห็นถึง “การทรงพระชนม์อยู่” ของพระเยซูคริสต์อย่างไร?
Q2 ความจริงในเรื่อง “การทรงพระชนม์อยู่” ของพระเยซูคริสต์ มีส่วนช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตวันนี้ และในอนาคตอย่างไร? (ดู โรม 14:8 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม 14:8 ถ้าเรามีชีวิตอยู่ ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และถ้าเราตายก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เหตุฉะนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตาม เราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 1-3       ลูกา 8:26-56

Speak Your Mind

*